วิธีการเลือกซื้อ-ขาย chillerวิธีการเลือกซื้อ chiller
1. ต้องเข้าใจ process ขบวนการทำให้เกิด heat load เช่นเป็นแบบต่อเนื่อง หรือว่าเป็นแบบครั้งๆ ซึงจะส่งผลถึง concept design ในการคำนวณ heat load

2. ต้องกำหนดขนาดของ chiller ให้ได้ก่อน โดยต้องดูจาก Heat load วิธีการคำนวณสามารถคำนวณได้จากสูตร Heat load = M x Cp x ΔT
ตัวอย่างการคำนวณ เช่นของเหลวนั้นเป็นน้ำที่เราต้องการทำให้เย็นลงนั้นเป็นแบบต่อเนื่องมีอัตราการไหล 1 liter/Sec โดยต้องการทำเย็นลงจากอุณหภูมิ 30 C ฉลงเป็น 20 C  และน้ำมีค่าคงที่ CP เท่ากับ4.18 เมือเรารู้ค่าตัวแปรต่างๆ แล้วก็สามารถคำนวณเท่ากับ 41.8 kw
3. หลังจากเราคำนวณขนาดของ chiller ได้แล้ว เราก็เลือกชนิดของ chiller ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับใช้งาน พื้นที่ และการบำรุงดูแลรักษา
4. ในกรณีที่การติดตั้งอยู่ในพื้นที่จำกัด หรือบริเวณที่อับไม่สามารถระบายความร้อนของ condenser ได้ควรเลือกเป็นแบบ water cooled chiller